Introitus: Žalm 87
Pozdrav: Pán praví: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží. Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách 15. neděle po Trojici.
163
Vstupní modlitba: Všemohoucí Bože, smíme tě nazývat Otcem, neboť jsi nás přijal za děti. Dej, abychom v tomto Duchu rostli a jednou přijali zaslíbené dědictví. O to prosíme pro našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem svatým že a kraluje na věky věků. Amen
1. čtení: Jan 2, 13–25
150
2. čtení: Deuteronomium 16, 1–17

Tři povinné svátky, ve stejnou dobu a pro všechny na stejném místě. Aspoň něco z toho je nepříjemné každému z nás. Aspoň třeba ta představa města, kam na svátek přijeli úplně všichni, kde jsou ulice plné lidí – na takovém svátku se zratil rodičům dvanáctiletý Ježíš, konečně. A my si dovedeme představit podobnou kalamitu.

A přesto právě takto přikazuje Zákon slavit. Zákon nezakazuje nic, co je ve skutečnosti dobré a ku prospěchu člověka. A když v tom máme svou hlavu a jsme si zcela jisti, že to nebo ono by mělo být dovoleno, zlé výsledky se nakonec u přestoupení dostaví. A stejně tak, i když někdy vůbec nechápeme, proč nutně dělat to nebo ono, časem to přinese dobré ovoce. Je to podobné, jako lidi nejdříve nebaví učit se nějaký jazyk nebo hrát na hudební nástroj. Ale časem jim ta schopnost přináší radost. Takže někdy je třeba přikázat něco, o čem by člověk řekl „to mě neoslovuje“. Nicméně, pochyby tu jsou a my se jim nyní věnujme:

Nejdříve asi onen příkaz „budeš se radovat“. Radovat se na povel? Mám velké pochopení pro lidi, kterým je hořko a kteří vám řeknou: Radovat se budu, až bude z čeho. Takový hlas je lidem obvykle nepříjemný. Ale je to hlas podobný hlasu prorockému. Ten hlas říká: Co je cenné pro vás, na mě zas tak velký dojem nedělá. A co by těšilo mě, pro to vy ani nemáte cit, ani si to nedovedete představit. Nemáte celé poznání světa, ani člověka. Takovým lidem se skoro pohoršeně říká „proč se neraduješ“. Říkáme jim to hlavně proto, abychom se jimi nemuseli zabývat, aby nám nekazili růžovou představu o světě.

Naštěstí, náplň Božích svátků je velmi jednoduchá a základní: V zásadě se o nich jí a pije. Ano, o velikonocích se také připomíná dětem vyvedení z Egypta. Ale u následující slavnosti týdnů, kterým odpovídají naše letnice, si sami židé dodnes lámou hlavu co jiného je vlastně v Písmu o těch svátcích uloženo dělat, než jít a pít. Židé o letnicích jedí palačinky s tvarohem a tké úplně nevděí proč. A dobře ovšem dělají, mě to také chutná. A u svátku stánků, zhruba v čase našeho díkůvzdání, to není o moc jiné. Jíst nebo pít potěší téměř každého.

Budeš se radovat má dobrý smysl. Protože když si člověk dlouho říká „až bude z čeho“, tak také může projít životem a ta chvíle, alespoň v jeho očích, nikdy nenastane. Tragédií naší doby je, jak moc věcí lidé odkládají na důchod. Nebo na dobu, kdy dostaví dům. Nebo až děti odrostou. Pak budeme cestovat. Pak bude čas se věnovat zálibám. Bude čas užívat plodů života. Ano, čas někdy je, možná i prostředky. Ale chuť už často není, ani síly.

Při Hospodinových svátcích se neradujeme z vlastních úspěchů. Ani z toho, co nám dali druzí. Někdy – a ne vždy naší vinou – moc úspěchů nemáme. Někdy – a ne vždy naší vinou – jsme toho mnoho nedostali od lidí. V Božích svátcích se radujeme z Boha, z jeho činů. Boží svátky znamenají: Zaraduj se teď. Něco sněz. Dej si skleničku. Konec konců, kdo ví, co přinese budoucí čas. V tomto světě nemá člověk budocnost zajištěnu. Moudré je to slovo: „V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh proto, aby se člověk nedozvěděl, co bude po něm.“

Všechny ty svátky mají přesně určený čas. V jeden čas je slaví všichni. I tady je dobré si poslechnout námitku mnohých: „Protože se teď všichni dojímají nad jesličkami, protože teď všichni kupují ženám květiny atd., já musím taky?“ Na našem čase je, myslím, nadějné, že stále méně lidí slyší na ta slova: Teď všichni musíme. Musíme se sjednotit, semknout. Onvykle k boji proti nějakému nebezpěčí, nějakému zlu. Někdy skutečnému, někdy smyšlenému. Ale znamená to vlastně: Dejte nám automatický souhlas. Udělejte nám to snadné, ať se nám věci daří, nebo ne. Mám vždy chuť se zeptat: Kdo je to vlastně „my“? Co vlastně chcete stejného jako já, čeho si také vážíte jako já, čím pohrdáte jako já? A až se sjednoíme, budu vůbec moci do něčeho mluvit? Nebudu.

Budeš si připomínat, že jsi byl v Egyptě otrokem. To je zrovna u toho svátku letnic, kde nikdo přesně neví, co se má dělat. To je v těch svátcích: Nemusíme se sjednocovat ani na stavbě babylónské věže, ani hradeb Uruku, ani faraonovy pyramidy. Nedlužíme ani vládci, ani společnosti. Dlužíme Bohu.

Ano, bývalo to tak, že lidé bez Boha neměli cíl, bloudili, byli rozptýleni. A tak stavěli věž, aby si „udělali jméno“, aby měli společného aspoň něco. Bývalo to tak, že vyhlídkou života byla jen smrt. Jako v příběhu Gilgameše. A tak aspoň ty překrásné hradby z glazovaných cihel je všechny spojovaly. Bývalo to tak, že vám zbývalo jediné: Aby vás lidé plácali po zádech a tak jste poznali, že jste dobří. Ale Bůh k nám přišel a ukázal nám, že o nás, o mě konkrétně a o tebe konkrétně, stojí. Nejdřív, jako zrcadlo budoucích věcí, k Izraelcům do Egypta. Na konci času plně v Kristu.

A tak se slaví vyvedení z Egypta. A ovšem také, ještě než byl o letnicích seslán Duch, se slavilo to, že se urodila a sklidila pšenice, o letnicích. A že se urodilo a skidlo víno, fíky, granátová jablka, asi. Nic z toho nedlužíme lidem, ale Bohu. Jak je to opět hezky řečeno u kazatele: „Uvidíš-li, že je v kraji chudých utiskován, že je znásilňováno právo a spravedlnost, nediv se té zvůli; vyšší hlídá vysokého a nad nimi jsou ještě vyšší. Ale při tom všem vydává země užitek, vždyť pole slouží i králi.“ Ano, i král nakonec závisí na tom, kolik se urodí. Když velmi málo, často je konec i s králem. Malý i velký nakonec závisí na Bohu. Jen malý to často může vidět rychleji.

Pojďme přestat oslavovat sami sebe navzájem! Na tom se skutečně mohou lidé sjednotit, že je dobře, že celé léto nepropršelo a všechno neshnilo. Že se něco urodilo. Ano, krom toho, že ve starověku nezbývalo člověku nic jiného, než se semknout za vládcem a my dnes už nemusíme, všichni se také můžeme radovat, že se na poli urodilo a neumřeme hlady. Můžeme se všichni trochu probrat a uvědomit si, že chleba neroste v obchodě. A že elektřina není ze zásuvky. Že stále záleží na příznivém podnebí od Boha, které nám po léta milostivě dává.

Třetí a poslední příkaz je: Všichni přijdou na jedno místo. Které si Hospodin vyvolí. Jistě hned vidíme, že na to místo hned přijedou kolotoče a prodavači cukrové vaty. Ano, že tam budou stolky směnárníků a prodavačů holubů. Konečně, tohle všechno tam i může být – jsou totiž lidé, kteří se jinak ani neuživí, než provozováním kolotoče nebo směnou peněz. Ano, ty svátky mají být i pro obživu bezdomovce a sirotka. Lidé bez šance na stálou obživu mají dostat šanci. Ale ne na svatém místě.

Právě to místo, kam všichni přijdeme, nemá patřit nikomu. Ani pánovi od kolotočů. Ale ani náš obývák to není. Proto se ostatně také staví kostely jako místo, ve kterém nejde bydlet ani tam dělat nic moc praktického: Strašně vysoké stropy, v zimě se to nedá vytopit, pokud tam netopí lidé, pokud jich tam není hodně.

A není to náhodou tak, že se nám někdy zají pohodlí našeho domova? A že bychom rádi vyrazili někam jinam, kde to není naše – a přece tam můžeme zažít radost? Můžete to krásně vidět na vysokých horách všude v Evropě i jinde: Ač tam fouká, ač se tam člověk musí vydrápat pomalu po čtyřech, vždy je tam mnoho lidí všech národů. V nějaké té útulně dokonce mohou ještě před výstupem hodovat a nabídka může být i docela skromná. Ano, hluboce v nás je: I kdybych šel jinam než je pohodlí mého domova, i tam mi Bůh může dát radost. A i jiní lidé tam budou se stejnou radostí. Bůh je nakonec všude, nad celou zemí. Všechno cestování až do dnešních dnů má nakonec tenhle smysl, i když to lidem často nedochází.

Budiž slává Bohu, který nás osvobodil z područí člověka i ze zajetí našeho sobectví. On nás jako otec učí zaradovat se, i když je nám jinak trpko. On nás učí, že nejsme dlužníky lidí ani otroky vládců. On nás učí, že nemluví jen k nám jediným, ale i jiné lidi proměňuje svým slovem. Jen on nás přivádí dohromdy a dává nám radovat se i z druhýc lidí. Amen

484
Přímluvná modlitba: Pán je milosrdný ke všem, kdo v něho doufají. Proto se k němu s důvěrou obraťme: Pane, vyslyš nás! Rozpomeň se, Pane, na všechny, kteří pracují ve tvé svaté církvi. Smiluj se nad nimi a žehnej jim. / Rozpomeň se na ty, kteří pečují o chudé. Rozmnož jejich bohatství ve svém království. / Vroucně prosíme za mír a bezpečnost celého světa. Za tvou svatou církev, kterou sis získal krví svého jednorozeného Syna. Na každém místě ji spravuj, aby byla pevná a neochabovala. / Služebníci církve ať hlásají zdravé učení a nevedou život, který by byl výsměchem. / Těm, kteří vládnou, dej pravou moudrost, aby vedli národy spravedlivě a v míru. / Lidem dej pravou snahu žít v poslušnosti a bázni Boží. / Heretikům darui peznání pravé víry. / Krutým a zlým uděl pochopení lásky. / Těm, kdo opravdově věří, neodnímej hlubší poznání a světlo. / Dej nám příznivé počasí a dostatek úrod. / Nemocným různými chorobami dej rychlé uzdravení, těm, kteří jsou v těžkých situacích a nebezpečích tohoto světa, osvobození. / Těm, kdo jsou ve vězeních, dej milost propuštění; věřícím pevnost, nevěřícím lítost. / Mladým lidem, kteří jsou před manželstvím, pomáhej, aby vedli život zdrženlivý, těm, kteřížijí v manželství, dej svou pomoc v rodinných starostech, ať trvají ve vzájemné lásce. / Těm, kteří se octli na cestách v nebezpečí, dej naději na záchranu. Neboť tebe poslouchá vše, živé i neživé, rozumné i nerozumné. / Pane Bože náš, všem buď vším, buď ochráncem vdov, otcem sirotků, podporou starců, vychovatelem mladých, těšitelem těch, jež svírá smutek, buď pokrmem hladovějících a pramenem pro žíznivé, buď nám, kdo trpíme, koncem trápení, a cestou těm, kteří bloudí. Vždyť ty jsi cesta a pravda. / Skloň se k jednomu každému v jeho potřebách a učiň nás hodnými, aby bylo vidět, že jsme synové pokoje a dědici Božího povolání a blaženého pozvání, neboť říkáš: ,Pojďte, moji požehnaní, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovenísvěta.‘ Dej, ať jsme toho hodni. / Tobě, Pane a Spasiteli náš Ježíši Kriste, který miluješ člověka, tobě, Otče, spolu s Duchem svatým, dárcem života a svobody, přísluší sláva, moc a čest, nyní i ;ždycky, až na věky věků. Amen
Poslání: Filipským 3, 13–21
Požehnání: Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede. Požehnej vás všechny Všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch svatý. Amen
65, 1–3