Introitus: Žalm 16
Pozdrav:
23
Vstupní modlitba: Svatý Bože, pro naše spasení jsi vydal svého jednorozeného Syna na smrt na kříži a jeho slavným vzkříšením jsi nás vysvobodil z moci našeho nepřítele.Dej, abychom denně umírali hříchu a navždy s Kristem žili v radosti jeho vzkříšení. Skrze něho, tvého Syna a našeho Pána, který s tebou a s Duchem svatým žije a kraluje na věky věků. Amen
1. čtení: Job 19, 23–29
334
2. čtení: Matouš 27, 62–28, 15

Naše náboženství je jediné, které předkládá pro svoje tvrzení důkaz, prázdný hrob. Buddhismus vás bude přesvědčovat pocitem, který zažijete při meditaci. Svět je iluze, tvrdí. My stejně tak dobře můžeme říci, že co člověk prožil při té meditaci je iluze a zní to logičtěji. Islám dokazuje svou pravdu vojenským úspěchem – který, je pravda, působivý. Nicméně, na tom válčení jeho přesvědčivost závisí a dobyté území zanechává neplodné a zaostalé. Téměř nikdo se nestěhuje do zemí islámu, zato mnoho lidí, jak vidíme, se snaží z domu islámu dostat pryč.

Opora všech těch věr je v člověku: Buď v tom, co člověk vnitřně zažil, nebo co se lidem podaří nebo nepodaří. Naše víra má vnější důkaz: Prázdný hrob. Ten bude prázdný, i kdyby tomu nikdo nevěřil. I kdybychom my byli téměř vyhlazeni – jak se ostatně již stalo za velkého pronásledování za císaře Diokleciána, po němže tedy, aniž by se sama církev mohla nadát, za císaře Konstantina nad pohanským Římem zvítezila. Jen naše víra se neopírá o pocity člověka nebo o úspěch lidského snažení, ale o fakta.

Proto anděl odvalil kámen z hrobu. Kristus sám vstal v novém, nesmrtelném těle. Které má všechno, co je na těle slavné a proč Bůh člověka v těle stvořil. Ano, všechno, pro co raději vidíme živého člověka, než ducha mrtvého. Které však nemělo omezení těla, pro které je možné člověka uvěznit v kobce. Kristus vstal v těle a přesunul se tam, kde chtěl být, nemusel bušit zevnitř na kámen hrobu. Anděl odvalil kámen kvůli nám. Vždyť to anděl i řekl: „Hle, řekl jsem vám to.“ Jako když necháváte děti doma samotné: Tady máte v krabičce snídani, tady v hrnci oběd, tady je letefon na hasiče a na doktora. Nikdo mě nemůže vynit, že jsem vám neřekl, do je opravdu důlěžité.

A je nutné takto postupovat, protože vzkříšení nikdo pořádně nevěří. I když Kristus mnohokrát řekl, že třetího dne vstane – také to učedníkům připomíná po vzkříšení. Nepamatují si to ty ženy, nepamatují si to učedníci. Při tom, Ježíšovi nepřátelé si právě tohle pamatují velmi dobře: Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl ještě za svého života: Po třech dnech budu vzkříšen.

Zároveň tím, že anděl kámen odvalil to zároveň vypadá, že někdo opravdu ukradl Ježíšovo tělo. Pečeť je porušená a někdo, nějaká skupina, musela ten oíbrovský kámen opravdu odvalit. Zůstává místo pro víru: Ano, jestliže byl kámen odvalen, tak opravdu mohli přijít jeho učedníci a tělo ukrás: Ten výklad je rozšířen mezi židy až podnes. Důkaz tu sice je a naše víra není z člověka. Zároveň musíte věřit lidem hříšným a nedokonalým, jakými byly ty ženy a Ježíšovi učedníci, že ten hrob byl opravdu prázdný. Naši víru nevymyslel ani nehlásal člověk. Zároveň jen skrze svědeství lidí k nám přichází.

Podnes nakonec zůstalo zachováno i to, že přímá zášť lidí je ke Kristovým učedníkům, k těm údajným falšovatelům jeho poselství. Přímo proti Kristu téměř nikdo nemluví. Samozřejmě, nesmí to být Kristus zrtvýchvstalý. Pro Židy je tím, kdo dobře myslel ale špatně udělal. Pro muslimy ani nebyl ukřižován, ani neumřel, tak jak by mohl vstát z mrtvých. Pro Indy po jen zdánlivé smrti – odešel kam jinam, než do Indie a tam pak byl skutečně pohřen. Kristovy hroby tam mají tak dva až tři, pokud vím. A jenom ti lháři, jeho učedníci, z něj udělali Boha, který vstal v těle.

My buďme ti praví učedníci. Jak řekl Kristus: „Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás.“ Ti učedníci, kteří jsou svědky prázdného hrobu i Krista, který vstal v těle. Hle, Kritus vstal z mrtvých, opravdu vstal. I kdyby tomu věřilo jen pár lidí, ten hrob stále zůstane prázdný. I kdyby většinu věřících zabili nebo vyhnali ze země, jak se to stalo v Římě, v Číně, v Japonsku nebo za Lenina v Rusku, ten hrob prázdný zůstane. I to, že ten prázný hrob viděli. I to, že Krista viděly, že objímaly jeho nohy a klaněly se mu. To vítězství, které přmáhá svět, je naše víra. Jediná víra, která není z pocitů ani snažení člověka, jediná víra, která může předložit i důkaz. Amen

Modlitba po kázání:
343
Ohlášení:
Přímluvná modlitba:
Poslání: Nehemjáš 8, 9b-12
Požehnání: Hospodin je síla má a štít můj, mé srdce v něj doufá. Pomoci jsem došel, proto v srdci jásám, svou písní mu budu vzdávat chválu. Hospodin je síla svého lidu, spásná záštita svého pomazaného. Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně!
578