Introitus: Žalmy 99
Pozdrav: Ve jménu Všemohoucího… Bratři a sestry, vítám vás na bohoskužbách 23. dne po svaté Trojici.
99
Vstupní modlitba: 
1. čtení: Přísloví 24, 20–34
190
2. čtení: Skutky 15

Bratři a sestry, co lidé z Judska předepisovali antiochejským pohanům, rozhodně nebylo moc. Trhání zubu, které podstoupil kde kdo z nás je rozhodně větší bolest, ale i větší průnik do soukromí, než obřízka. kde kdo z nás si nechá stračit kleště rovnou do hlavy a nechá si vyrvat něco, na co co pár minut hmatá jazykem. Obřízka se s trháním zubů co se týče věcných věcí vůbec nedá srovnávat.

Ani doržovat Mojžíšův Zákon – a jak víme od našich křesťasnkých předků, šlo hlavnmě o košesr stravu a den odpočinku – to není nijka hrozně těžké. Mnohá křesťanská žena si zkusila daleko složitější a hlavně tvrdiší dietu, kdejaký křesťanský muž si zakládá na tom, že by to a to do úst nevzal. A tady ovšem jde o zákon Boží. Bůh skutečně ustavil v zýákoně nejíst zvířata, kderá současně nemají rozdělená kopita a nepřežvikují. To je u nás králík, kůň a prase. Cokoliv z toho bych klidně oželel. Jestli Bůh chce, abychom jedli jen hovězí a skopové, málo přikázání bych přivítal raději.

Bratři a sestry, téměřř kodkoliv, kod má dnes dobrý zájem, vám předloží tvrdší seznam: Především, palmový olej by se něměl užívat. Protože kvůli němu v Indonédii hoří prales. Měli bychom se přehrabovat v odpadích a důsledně je třídit. A to nejsou věci nepodložené, ale pro tyhle všechy věci jsou slušbé důvody. Vůbec se tu nebavíme o Božích nepřátelích, o lidech zlých, kteří stejně jako nacisti říkají: Nekupuj od Žida, protože utlačuje Palestince. Pořád nemluvíme o zlích lidech, ale o lidech, kteří mají věc prosrudovánu a usilují o to nejlepší. Třídit odpad je docela rozumné – a palový olej, i když je na smažení nejlepší, stekně nikod zásadně nepotřebuje.

Lidé z Judska mluvili o daleko zásadnějších věcech. Co zlého kdy předepsal Mojžíšův Zákon? Sám Pavelů říká: Celý zákon je dobrý. Nikdo neumře, ani neude nelidksy trpět, pokud nebude jíst řízky. A znovu řeknu: Obřízka? Co to je? Pokud to má být podpnka spásy – hle, zažili jsme horší věci.

Tu mluví Jakub. Ten Jakub, o kterém Petr, skála cíkrve, když byl od smrti zachráněn, řekl: Hlavně to oznmate Jakubovi. A ten Jakub řekne tři pravddila:

Zdržujte se všeho, co bylo obětováno modlám. Tedy, nechoďte někam, kde se říká: To je takové hezké setknání, neptej se proč je dobré. Nekaž zábavu. Všichni jdou tu tádi, takže ty to nekaž, Bratři a sestry, Kristus ns osvobodil a proto nám správně svatý Jakub říká: Pokud se ti tam nelíbí, ozvi se. Bratři a sestry, mnoho vděčíme našim židovským bratřím za toto poučení: Když všichni tnacčí před zlatým teletem, když je náalda výborná, to pořád ještě neznamená, že je to pravé náboženství.

Druhhou věc nám vzkazjí židovští pratří z Jeruzaléma: Nejezte krev a neodkrvená zvířata. Bratři a sestry, my všichni víme, že krev se dá chutně připravit. Kdo nejedl jelito nebo zabijačkovou polévku? Ale naši židovští otcové říkají: Krev se dá jíst. Ale nebuď nikdy tak praktický, abys snels všechno; i to , co se ti hnusí. Můj kolega kdysi slyšel: co se odsířily elektrárny, nejsou dobrá jablka. A ona je to asi prvada. Ale Jakub dobře říká pohanům: Že něco zabírá na jednu věc z toho nedělá Boha. Neklaň se modlám tohoto světa. Nejde udělat dokoliv, protožeje to účiné jenom proto, že je tu účinné. Jelita nechutnají špatně a ostaně chutnně se dá upéci i kočka. A kdbychom si vzali peníze z hazardu, které nám nabízí město, opravili bychom fasádu kostela. A my možná jíme jelita, kočky asi nikdo nejí; rozhodně si pak nikdy nevzememe krvavé peníze.

A konečně, říká svatý Jakub, smilstva. Kolem toho se mnoho tancuje, Ale pořád platí, že když se muž vyspí se ženou, tak za ní ručí a musí se o ní starat, chránit jí před vší pohanou, ručit za ní a být k ní milý. A křesťanská žena se nemůže dát jen tak někomu. Každý, kdo vstupuje do intimních svzaků, velmi se zavazuje a nemůže říci: to byl omyl.

Krátce, bratři a sestry, my jsme pohané a nějaká jelita prostě nebudeme řešit; i kdžy je skutečně trochu choré jíst kreb, my máme mno jiných starostí. Proto děkujme Bohu za Pavla a Barnabáše, kteří nám přinesli ryzíé evangelium, které říká: Netrapte se žádnou starostí, Ovšem děkujme i za biskupa Jukuba, který nám stjně dobřše řekl: Vy, pohané, ovšem také nemusíte pohanům kývat a každého můžete poslat do háje, Vy pohané nesmíte všechno podřídit tom,u, že vám je to chutné, že vám je to vhod, že vám něco hraje do karet. Bratři a sestry, my jsme divní tomuto světu a budeme divní, i kdybychom snědli kopec jelit. Neusilujme o to, aby lidé říkali: Křesťané jsou chytří. Vždyť my jsme blázny pro Krista. Nakonec, každý se varuj smilstva, protože i když je láska věc velmi soukromá, stejě vždy usiluje o uznání od druhých. Pomáhá velmi, když nás druzí mohou čestně k druhému přiřadit.

Souhrnem: Ježíšovi soukmenovci, první svědkovém Kristovi řekli: Buďte zdrávi. Mějte se dobře. Když jsme ještě skoro nic nevěděli praví Židé námprokázali vwkorysost. My vzkazujeme židům, kteří dnes skoro nic nevědí o Kristu Mesijáši: Buďte zdrávi a ať vás nikdo nemorduje na ulicíh. Co máme, máme od vás, i když vlastně jed skrze vás od Boha. Bratři a sestry, dnes je ten čas, abychom my pohané dokázali, že naše spravedlnost může být větší, než zákoníků a farizeů. Nedosáhne toho nikdo sprostotou a urážkami, jak vidíme dnes. Ale každý z nás tichou spravedlností, kterou nevidí púohané, kterou často nevidí ani souvěrc;m ale statečným zápaem, který jistě vidí Bůh.

Modlitba po kázání: Amen, ať celý Izrael dojde spásy.
379
Ohlášení: 
Přímluvná modlitba: 
Poslání: Římanům 11, 12–27
Požehnání: Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.