beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Skutky 24

Sk 24, 1

Ananiáš s několika staršími a s nějakým Tertullem právníkem Veleknězi byl svěřen Boží Zákon. Čekali bychom, že to bude hlas, který mluví o věcech „z hlediska věčnosti“. A ve skutečnosti je to člověk obratný hlavně ve světských věcech a přivádí si s sebou právníka.

Sk 24, 2

Tertullus začal obžalobu Začíná prologem, který je dodnes jakousi ozdobou právnických řečí, která příliš nesouvisí s případem, ale na které se ukazuje profesní zdatnost právníků. Stojí zde proti sobě zdatný „právnický profesionál“, který dovede věci zařídit a Pavel, jež má na své straně pravdu. Řeč je plná pochlebování ač víme, že velekněží považovali Římany za ohrožení – proto dříve (Jan 11, 49) radí vydat Římanům Ježíše, aby nezničili celý národ.

Sk 24, 5

po celém světě vyvolává nepokoje Nepokoje přitom vyvolávali Pavlovi odpůrci. Je to klasické schéma „vinna je oběť“.

je hlavou nazorejské sekty Až do současnosti je hebrejský výraz pro křesťana ,nocri‘, nazorejec/nazaretský. Podobně v arabštině ,nusrání‘.

Sk 24, 6

Pokusil se i znesvětit chrám Opět lež – Pavel pohany do chrámu nepřivedl, i když jej z toho osočovali.

Sk 24, 12

mě nikdo nepřistihl, že bych se s někým přel Pavel měl sklon se přít v dobách po svém obrácení. Nyní však přijel do Jeruzaléma, aby přinesl smíření a držel se zpátky.

Sk 24, 15

jednou spravedliví i nespravedliví vstanou k soudu Takto Pavel co nestručněji pro pohana shrnuje obsah židovské a křesťanské víry. Dodnes to nejjednodušší, jak můžeme svou víru objasnit nevěřícím: Vzkříšení z mrtvých a spravedlnost Boží.

Sk 24, 19

Byli tam ovšem někteří Židé z provincie Asie a ti by měli být přítomni před tebou a přednést žalobu Pavel ukazuje, že to, že se ocitl před soudem, ještě neznamená nic. Ať tu tedy mluví ti, kteří proti němu něco mají. Ne velekněz a pravník Tertullus, kteří ten konflikt zpětně nějak vykládají.

Sk 24, 22

odročil přelíčení Felix se totiž nestará na prvním místě o právo, ale o politiku: Jaký může mít jeho rozsudek dopad na situaci v zemi. Celou dobu se všichni budou snažit Pavlovu věc odsunout. Nevědí si s ním rady.

Sk 24, 23

Pavla držel v mírné vazbě Není však zcela bez svědomí a snaží se Pavlovi věc ulehčit.

Sk 24, 25

Pavel začal hovořit o spravedlnosti a zdrženlivosti a o budoucím soudu Zřejmě proto je před tím zmíněna přítomnost Felixovy manželky. Felix nedokáže být nezaujatým soudcem, protože cítí, že soud Boží se týká i jeho. I dnes mnohdy lidé podvědomně tuší, že jejich život není zcela spravedlivý a proto nemají řeči o soudu Božím rádi.

Sk 24, 26

doufal, že dostane od Pavla peníze Dále čteme, že ho nechal ve vazbě, aby se zavděčil židům. Felix ví, že by měl Pavla propustit. Ale pouhá spravedlnost, ze které není žádný zisk, je pro něj málo. Znepřátelit si veleradu by šlo, pokud by za to alespoň měl nějaké peníze.

Sk 24, 27

Po dvou letech Pavel je tedy vězněn bez soudu celé dva roky!