beránek

Evangelická církev v Lounech

znak Loun

Kostel

Náš kostel z Blahoslavovy ulice.

Náš kostel byl postaven roku 1932 podle projektu Lounského architekta Pavla Bareše. Je velmi hodnotnou ukázkou funkcionalistické církevní architektury 40. let. K základnímu objektu kostela přistavěli v roce 1936 byt faráře a dobová zpráva uvádí, že i tak není projekt zcela realizován. Základní skeletová železobetonová konstrukce odlehčuje nosnost zdiva a projektant posunustím řady oken ke korunní římse dosáhl zlepšení osvětlení vnitřních prostor.

Historie budování

navrh_th (2K)Přípravné jednání se vleklo celá desetiletí, a často o něm čteme v dobových zprávách s úsměvem: plány byly veliké, ale narážely na prostou překážku — naprostý nedostatek peněz. Např. už v r. 1910 byl požádán slavný pražský architekt Gočár, aby vypracoval plán. Což se stalo, návrh byl krásný a velkolepý, ve schůzi staršovstva si členové dokonce mohli prohlédnout miniaturní model - a čteme, že nad ním projevili nadšení: „ až na to, že nejsou peníze, aby se stavba mohla uskutečnit. “ (Pro porovnání: předpokládaný náklad činil 56 000, stavební fond v té době činil asi 3 000 K).
hrsta_th (6K)Velikou pomocí se stala skutečnost, že v tehdejší době měl lounský cukrovar evangelickou správu. (Předsedou správní rady byl syn faráře Růžičky z Prahy, známého z doby probuzení v 19. století, ředitelem byl člen církve Ing. Hrachovina). Cukrovar vlastně daroval (až na převodní poplatky) sboru celý nynější pozemek včetně zahrady. Musíme si uvědomit, že zdejší území bylo dosud nezastavěné, ani naše ulice Českých bratří neexistovala. Plán stavby vypracoval Ing. Pavel Bareš, lounský rodák. Základní kámen byl položen 18.10. 1931 při příležitosti 150. jubilea Tolerančního patentu. Vlastní práce však byla zahájena až koncem června 1932. A hledíme dnes s obdivem, že asi 10 zedníků a 5 přidavačů bez vší mechanizace bylo za 4 měsíce hotovo, a 30. 10. 1932 se konala slavnost otevření chrámu. Bylo to období práce faráře Jurena.
bezfar_th (4K)Ještě jeden detail: původně — zase z úsporných důvodů — byl postaven jen samotný kostel bez fary a sborového sálu. Fara byla přistavěna po prodeji Husova domu v r. 1936 a malá modlitebna 1937. Když byl celý podnik skončen, ležel na sboru dluh 120 000. Byl splácen po léta, čistého konta se sbor dočkal až v průběhu 2. světové války. A ještě po ní docházelo k dalším úpravám: stavbě kazatelny, pořízení varhan a j. Odrazem této skutečnosti zůstala i věž: od počátku se počítalo se zvonem, který by svolával věřící. Pořízení bylo odkládáno a dodnes není uskutečněno, vež zůstala prázná.
Citováno z:  ŠPLÍCHAL JOSEF: Vzpomínka po 50 létech od stavby českobr. ev. chrámu v Lounech.
10. 10. 1982; Vybráno ze sborové kroniky. ed. Tomáš Pavelka